EN / CS

enterprise solutions

Terms of use (only available in Czech language)

Vydáno 2.1.2011

1. Přijetí podmínek

a) Za použití této webové stránky nebo jiné internetové stránky (dále jen jako "stránky") nebo jiné online služby společnosti Ictlogic, s.r.o. (dále jen "Společnost"), její pobočky a zástupci ("Ictlogic"), s odkazy na tyto Podmínky použití ("Všeobecné podmínky") (souhrnně "Služby") jakýmkoli způsobem, včetně použití, přenosu, stahování nebo nahrávání jakékoli obsahu, Vám nebo dalším uživatelům služby ("Uživatelé"), souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s těmito Všeobecnými obchodními pravidly. "Materiály" se rozumí jakýkoli obsah, informace, data, dokumenty, obrázky, fotografie, grafika, audio, video, nebo webcasty, výrobky, a softwarový kód a související dokumentace ("Software").

b) Služby nesmíte využívat v případě, pokud je takové využívání zakázáno zákonem. Dále nesmíte služby užívat v případě, kdy i částečně nesouhlasíte s podmínkami užití a s tím související další podmínky a závazky.

c) Užití stránek je bezplatné. V případě požadování úplaty za služby je tato informace viditelně označena a obsažena v Dodatečných podmínkách. Změnu podmínek plateb za služby může společnost Ictlogic měnit dle svého uvážení nezávisle na datu a času. Ictlogic může vyžadovat, abyste v dostatečném předstihu poskytli souhlas s aktualizací Podmínek.

d) Služby a materiály poskytnuté třetími stranami se řídí samostatnými dohodami provázející tyto služby a materiály.

2. Využití služeb a materiálů

a) Souhlasíte, že budete dodržovat všechna omezení týkající se šíření, využívání a reprodukce všech materiálů, které stáhnete, nebo využijete.

b) Pokud není výslovně uvedeno, společnost nemá povinnost uchovávat žádné materiály, které nahrajete, zašlete poštou, elektronickou poštou nebo jiným způsobem prostřednictvím využívání služeb. Společnost také nenese žádnou odpovědnost za vymazání nebo přesnost materiálů umístěných prostřednictvím využívání služeb. Některé služby mohou nastavit oprávnění přístupu k materiálům umístěných prostřednictvím využívání služeb. Souhlasíte s tím, že si společnost vyhrazuje využít přiměřených omezení na použití materiálů, včetně Vašeho obsahu, jako omezení velikosti dat, formátu dat a struktury obsahu.

c) Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté informace budou vždy pravdivé a kompletní. Souhlasíte s povinností udržovat veškeré poskytnuté informace aktuální. Společnost si vyhrazuje možnost poskytnuté informace ověřovat v zákonem daných mezích.

d) Souhlasíte s tím, že nebudete Vaše přihlašovací údaje sdělovat třetím osobám a budete je ukládat na bezpečném místě. Současně nebudete pro přístup ke službám využívat přihlašovací údaje třetích osob.

e) Souhlasíte, že budete užívat služby a materiály pouze k účelům a způsobem, jak bylo určeno v příslušných podmínkách, dle platných zákonů, nařízení a obecně přijímanými pravidly.

f) Souhlasíte, že se nebudete pokoušet obcházet přístupy ke službám a budete využívat pouze poskytnutý přistup od společnosti.

3. Vlastnictví

a) Služby a materiály mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím a jinými duševními a vlastnickými právy.

b) Ochranné známky, loga, logotypy a servisní značky jsou vlastnictvím společnosti nebo třetích stran. Není dovoleno používat známek bez předchozího souhlasu společnosti. Pravidla týkající se ochranných známek naleznete na "Ochranné známky"

4. Použití materiálů společnosti

a) S výjimkou případů výslovně uvedených v případných Dodatečných podmínkách, Vám společnost uděluje nevýhradní, volně odvolatelnou, nepřenosnou licenci prohlížet, stahovat a tisknout veřejně dostupné materiály společnosti a to za následujících podmínek:

I) můžete přistupovat a používat materiály společnosti pouze pro osobní, informační, nekomerční účely v souladu s Podmínkami,

II) materiály společnosti nesmíte upravovat, nebo do nich jakýmkoli způsobem zasahovat,

III) nesmíte odstraňovat texty, grafiku, autorská nebo jiná práva, které jsou v nich obsažena.

5. Chování uživatelů

a) Souhlasíte s tím, že Vy, nikoli společnost, nesete plnou zodpovědnost za veškerý Váš obsah, ať veřejně vystavený nebo soukromý. Berete na sebe veškerá rizika spojená s použitím vašeho obsahu, včetně jeho správnosti, úplnosti a užitečnosti.

b) Zaručujete se, že jste vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví, nebo jste držitelem všech potřebných licencí, opravňujících Vás k použití Vašeho obsahu v souladu s případnými Podmínkami. Současně se zaručujete, že máte práva potřebná pro udělení licence a podlicence popsané v Podmínkách, včetně distribuce, veřejného zobrazení, veřejného předvádění a reprodukci Vašeho obsahu.

6. Použití vašeho obsahu

a) Společnost nemá nárok na vlastnictví obsahu. Nicméně udělujete licenci společnosti nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou k užití, distribuci, úpravě, adaptaci, reprodukci, publikaci, veřejně prezentovat nebo začlenění obsahu do materiálů a služeb společnosti, v jakémkoli formátu či médiu.

7. Odkazy na stránky třetích stran

a) Služby a materiály mohou obsahovat odkazy, které směřují na zdroje mimo služby společnosti. Společnost nemá žádnou odpovědnost za odkazované stránky a jejich obsah, nebo trvalost, aktualizace a existenci takových stránek.

8. Služby a materiál

a) Společnost si vyhrazuje možnost kdykoli změnit nebo zrušit služby nebo materiály, a to bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za úpravy, pozastavení nebo zrušení služeb a materiálu.

9. Ukončení

a) Platnost podmínek je až do případného zrušení z Vaší strany nebo společnosti.

b) Pokud ukončíte smluvní vztah se společností, musíte zrušit vytvořená uživatelská konta pro využívání služeb, přestat používat služby a materiál společnosti a informovat o této změně společnost. Toto oznámení musí být písemné.

c) Společnost může kdykoli vypovědět Podmínky s Vámi, pokud porušujete jakékoli ustanovení těchto Podmínek. Společnost může rozhodnout o výpovědi podmínek i v případě zrušení služeb a materiálu, využívaných uživateli. Společnost může vypovědět podmínky i v případě dlouhodobé neaktivity Vašehé účtu.

10. Vyloučení záruk

a) Výslovně souhlasíte, že služby a materiály poskytované společností jsou bez záruky jakéhokoli druhu, výslovných, zákonných či jiných, pokud není stanoveno jinak

11. Závěrečná ustanovení

a) Tyto podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost. Podmínky a právní omezení používání služeb a materiálů jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

ictlogic

Související